Rekrutacja
2024/2025

Polityka prywatności

Niepubliczne przedszkole „Zakątek Maluszka” przykłada dużą wagę do ochrony danych
osobowych oraz prywatności. Pragniemy zapewnić, że wszystkie zbierane dane osobowe
traktujemy ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących
przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Z niniejszej Polityki dowiecie się
Państwo, w jaki sposób wykorzystujemy informacje o dziecku, będące danymi osobowymi
w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych
(RODO). Znajdziecie tu Państwo także informacje o uprawnieniach, które przysługują
w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.

Polityka obowiązuje wszystkich Klientów Niepublicznego przedszkola „Zakątek Maluszka”,
a także wszystkich odwiedzających stronę internetową. Wszelkie sformułowania pisane
z wielkiej litery mają znaczenie nadane im w Słowniczku, który znajduje się na końcu
niniejszej Polityki.

Świadczenie usług opiekuńczo – wychowawczo oraz edukacyjnych przez
Niepubliczne Przedszkole „Zakątek Maluszka” obejmuje następujące działania:

 • dbanie o dobro dziecka, jego harmonijny i indywidualny rozwój,
 • wspomaganie wczesnej edukacji dziecka zapewniając jednocześnie opiekę,
  wychowanie i edukację w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa
 • realizowanie edukacji w sposób umożliwiający dziecku osiągnięcie „gotowości
  szkolnej,
 • współdziałanie z rodzicami (opiekunami prawnymi) pełniąc wobec nich funkcję
  doradczą jak również wspierającą działania wychowawcze,
 • prowadzenie konkursów związanych z rozwojem dzieci i promocją przedszkola

Jakie dane przetwarzamy i w jakim celu:

 • dane kontaktowe ( imię i nazwisko, adres email, nr telefonu, miejsce zamieszkania)
 • dane potrzebne do zawarcia umowy ( imię i nazwisko, adres zamieszkania)
 • dane dziecka ( imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, miejsce zamieszkania,
  miejscowość, gmina)
 • w ograniczonym zakresie, także szczególne kategorie danych osobowych
  w rozumieniu art.9 RODO ( dane zbierane w celu pozyskania informacji o możliwych
  zagrożeniach związanych z uczuleniem na pokarmy mogące powodować zagrożenie
  dla życia lub zdrowia dziecka/ kursanta)

Jak długo przechowujemy Twoje dane (dane Twojego dziecka).

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres
niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane oraz będą przechowywane do
momentu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania ich przeniesienia, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania. Dane te jednak mogą być przechowywane również przez
okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu do dnia upływu terminów przedawnienia
roszczeń mogących powstać na podstawie umowy. Dane niezbędne dla wykonywania
obowiązków publicznych będą przechowywane zgodnie z regulującymi je przepisami.

Przykładowo:

 • dane osobowe uzyskane w celu zawarcia umowy będą przechowywane do momentu
  przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku
  przechowywania danych wynikającego z  przepisów prawa, w szczególności
  obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy zgodnie
  z ustawą o rachunkowości. Maksymalny okres przechowywania Twoich danych
  w celach rozliczeniowych wynosi obecnie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego,
  w którym upłynął termin płatności podatku związany ze świadczoną usługą. Wiąże się
  to z upływem okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • wyniki uzyskane w toku nauki (opinia dotycząca gotowości szkolnej dziecka ) będą
  przechowywane przez okres do 2 lat od czasu zakończenia nauki w przedszkolu.

Po upływie okresów przechowywania Twoje dane osobowe (dane Twojego dziecka)
zostaną trwale usunięte lub zanonimizowane.

Czy udostępniamy Twoje dane (dane Twojego dziecka) ?

Pozyskane przez nas dane nie będą przekazywane podmiotom spoza Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Ekonomicznego.

Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych możemy
udostępniać Twoje dane osobowe następującym podmiotom.

Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana oraz Państwa dziecka będą wyłącznie organy
i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz
upoważnieni do tego przez Administratora pracownicy placówki oraz instytucje ( w ramach
prawa oświatowego) lub podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę na realizację
projektu w ramach przyznanego dofinansowania, (jeśli dotyczy) oraz podmioty świadczące
usługi na rzecz Administratora tj. podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają dane
osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania.

W każdym jednak przypadku wymagamy od podmiotów zachowania poufności
i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do wskazanych celów
przetwarzania. Zapewniamy bezpieczeństwo Twoich danych (danych Twojego dziecka)
zawierając z podmiotami trzecimi umowy o powierzeniu danych do przetwarzania.

Możemy być prawnie zobowiązani do udostępnienia Twoich danych osobowych na żądanie
uprawnionych służb i organów, a także sądom i prokuraturze. Wówczas dane te mogą
zostać udostępnione bez Twojej wiedzy oraz zgody, na podstawie obowiązujących
przepisów prawa. W takich przypadkach Niepubliczne Przedszkole „Zakątek Maluszka”
zawsze weryfikuje legalność żądania służb i organów dotyczących udostępnienia Twoich
danych.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

 1. na podstawie art. 6 ust. 1. lit b) RODO przetwarzanie odbywać się będzie w celu
  realizowania i wykonania zawartej z Państwem umowy, lub do podjęcia działań na
  żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 2. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO dla wykonania przez Administratora ciążących na
  nim obowiązków, w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne, do
  wykonywania czynności związanych z organizacją pracy placówki (rekrutacji dzieci
  do przedszkola, ewidencji dzieci, prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania
  działalności wychowawczej i opiekuńczej) a także w celach sprawozdawczych
  i organizacyjnych wynikających z ustawy z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty
  ( z późn. zm).
 3. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dla wykonania prawnie uzasadnionych interesów
  realizowanych przez Administratora, w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia
  ewentualnych roszczeń, ochrony osób i mienia należącego do Administratora.
 4. na podstawie art.7 ust.1 zgody przetwarzane dane osobowe, które pochodzą
  bezpośrednio od Państwa tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania lub zameldowania,
  adres e-mail, telefon kontaktowy lub inne dobrowolnie udostępnione dane przez
  osobę upoważnioną ( np. do odbioru dziecka ) a także nr PESEL dziecka.
 5. zgodnie art.9 RODO w ograniczonym zakresie przetwarzane będą również, także
  szczególne kategorie danych osobowych w rozumieniu ww. art. 9.

Masz kontrolę nad swoimi danymi

Przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych jest warunkiem koniecznym
do realizacji świadczonych usług i sprawowania opieki nad dziećmi. Konsekwencją
niepodania danych osobowych lub wycofania zgody na ich przetwarzanie przez placówkę,
będzie brak możliwości świadczenia usług.

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych,
każdej osobie, która udostępniła dane przysługuje:

prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu,
prawo do wniesienia uzasadnionego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych
osobowych, jeżeli nie koliduje to z prawnie uzasadnionym celem przetwarzania
administratora,

prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, jeśli dane znajdujące
się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne oraz sprostowania danych
dziecka (oprócz wyników z nauczania, danych zawartych w opiniach psychologicznych,
logopedycznych oraz opini gotowości szkolnej),

prawo do usunięcia Twoich danych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów,
w których zostały zebrane, a administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania,
np. na podstawie zgody albo realizacji obowiązku prawnego;

prawo do przenoszenia danych ( w przypadku np. zmiany przedszkola )

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz,
iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych w następujących przypadkach (przy
podpisywaniu umowy należy wskazać jeden z poniższych przypadków):

 • jeśli masz zastrzeżenia, co do prawidłowości Twoich danych;
 • jeśli wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, naszym obowiązkiem
  jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać.

Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji do
administratora danych osobowych poprzez adres e-mail: alma.verde.zakatek@gmail.com
lub pisemnie na adres siedziby Administratora: Devnet s.c. Aneta Dudek, Urszula Białas –
Przedszkole Niepubliczne „Zakątek Maluszka” ul. Źródlana 17, 32-085 Modlnica.

W terminie 14 dni od otrzymania dyspozycji – udzielona zostanie Ci informacja o działaniach
podjętych w związku z Twoim żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji Twojego żądania
może zostać przedłużony o 1 miesiąc z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub
liczbę zgłoszonych żądań.

W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji tożsamości Twojej
(twojego dziecka), aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby. Jeżeli Twoje żądanie
okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, Administrator może zażądać
uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku
z żądaniem.

Przydatne dane kontaktowe

W celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia
sprzeciwów, skorzystaj z poniższych możliwości kontaktu z Administratorem twoich danych:

 • adres e-mail: alma.verde.zakatek@gmail.com
 • poczta tradycyjna: Przedszkole Niepubliczne „Zakątek Maluszka” ul. Źródlana 17,
  32-085 Modlnica.
 • numer telefonu: +48 697 377 387

Słowniczek

Klient Niepublicznego Przedszkola „Zakątek Maluszka”:
to osoba fizyczna będąca stroną umowy o świadczenie usług zawartej z Devnet s.c. Aneta
Dudek, Urszula Białas – Przedszkole Niepubliczne „Zakątek Maluszka” ul. Źródlana
17, 32-085 Modlnica.

Dziecko:
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO, może wyrazić osoba fizyczna,
która ma ukończone 16 lat. W przypadku dzieci poniżej tego wieku, konieczna jest zgoda lub
aprobata osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę.

Polityka:
niniejsza polityka prywatności. Polityka obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO): rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).